Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O požární ochraně

Školení BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Školení by se měla týkat práce, kterou zaměstnanec vykonává, a vztahovat se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít na pracovišti do styku.

Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit školení v následujících případech:

Četnost a obsah školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP určuje zaměstnavatel sám. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. Školení se konají v rámci pracovní doby a účast všech zaměstnanců je povinná. Pokud je zaměstnanec v době školení nepřítomen, mělo by být školení provedeno dodatečně v náhradním termínu.

Po školení musí vždy následovat ověření znalostí proškoleného zaměstnance. Formu ověřování určuje opět zaměstnavatel – může být jak ústní, tak i písemné. Výsledek by měl být řádně zdokumentován. Pokud zaměstnanec při ověřování znalostí neuspěje, podrobí se do 30 dnů opakované zkoušce. Povinností zaměstnavatele je přeřadit zaměstnance, který při zkoušce opakovaně neprospěl, na jinou práci.

O všech školeních u zaměstnanců musí zaměstnavatel vést přehlednou a dostatečně prokazatelnou dokumentaci. Bude se vám hodit například při kontrole Inspekce práce či Orgánů ochrany zdraví, ale také když budete muset v případě pracovního úrazu prokazovat, že byl poškozený zaměstnanec proškolen.

Kdo provádí školení?

Pokud má zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik (tedy i školení) sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Při počtu nad 25 zaměstnanců už zaměstnavatel potřebuje odbornou způsobilost a přesáhne-li počet zaměstnanců 500, zajišťuje zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami. Větší podniky standardně využívají služeb specializovaných firem z oblasti BOZP, které mají v rámci své nabídky i nejrůznější školení na profesionální úrovni.