Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O požární ochraně

Analýza rizik

Důkladná analýza rizik je základním stavebním kamenem bezpečnostní politiky firmy, od nějž se odvíjí všechny další kroky v této oblasti. Zákoník práce se k povinnostem zaměstnavatelů vyjadřuje obecně těmito slovy:

"Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.".

Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v hodnocení a prevenci rizik sám, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou.
Důležitou roli hraje také počet zaměstnanců:

Jak je vidět, zaměstnáváte-li více než 25 zaměstnanců, už si s pouhými znalostmi nevystačíte. Potřebujete tzv. odbornou způsobilost, která je podmíněna třemi předpoklady:

Postup při hodnocení rizik

V praxi se pro hodnocení rizik používají nejrůznější metody, univerzální návod žádný zákon neudává. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z nich, nejdůležitější je, aby přinesla použitelné a užitečné výsledky. Jako příklad uvádíme přehlednou a dost populární metodu sestávající z několika bodů („bodová metoda“). U větších podniků doporučujeme rozdělit zkoumanou oblast na různá pracoviště a dále analyzovat každé zvlášť.

1. Vyhledávání nebezpečí

V první fázi se soustředíme na identifikaci všech potenciálních nebezpečí. Osobně si pomalu projděte všechny prostory, zeptejte se na názor a zkušenosti zaměstnanců, nahlédněte do knihy úrazů, prostudujte průvodní dokumentaci ke strojům, nechte se inspirovat právními předpisy a technickými normami. V potaz berte i méně zjevná rizika jako psychosociální faktory. Důležité je nezapomenout na žádnou, byť i banální činnost (jako např. úklid), které se na daném místě vykonávají. U každého nebezpečí je také třeba jasně identifikovat osoby, které by mohly být ohroženy.

2. Ocenění rizik

S nashromážděným seznamem nebezpečí si pak sedneme a u každého zvlášť stanovíme rizika, která z nich vyplývají. Zaměřujeme se přitom na pravděpodobnost, že by nebezpečí mohlo způsobit zdravotní újmu, dále na závažnost poškození zdraví a na intenzitu, s jakou jsou zaměstnanci nebezpečí vystaveni. Ideální je hodnocení pomocí stupnic. Tímto způsobem se nám podaří určit priority při přijímání bezpečnostních opatření.

3. Rozhodnutí o preventivním opatření

Podstatou další fáze je rozhodnutí, zda je možné riziko zcela odstranit. Pokud dospějeme k rozhodnutí, že nikoliv, následuje otázka, jakým způsobem lze dostat rizika pod kontrolu tak, aby nesnižovala míru bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které jsou jim vystaveny. Mějte přitom na paměti, že rizika je třeba odstraňovat u zdroje a je že je třeba dávat přednost opatřením kolektivní ochrany před opatřeními ochrany individuální.

4. Přijetí opatření

Dalším logickým krokem je zavedení preventivních či ochranných opatření. Nevyhnutelnou podmínkou účinné prevence je splnění všech požadavků stanovených právními předpisy a technickými normami. Doporučujeme vypracovat plán, ve kterém bude určeno, jaká opatření je třeba provést, kdo má co dělat a kdy má být opatření dokončeno. Při přijímání opatření má vždy poslední slovo zaměstnavatel, proto by měl mít k dispozici jasné a přehledné podklady.

5. Pravidelné sledování

Zapomínat samozřejmě nesmíme ani na kontroly. Jen tak si můžeme ověřit, abychom si ověřili, že jsou opatření účinná a případně identifikovali nové problémy. Hodnocení rizik není v žádném případě jednorázová záležitost, v závislosti na povaze nebezpečí se musí pravidelně přezkoumávat. Každé hodnocení rizik je třeba důkladně zdokumentovat.